Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

nieplaczglupia
9758 0358 420

marigoldbub:

2017 mood

9804 2456 420

michaelaedm:

I feel personally attacked

March 15 2017

nieplaczglupia
8106 9062 420
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
nieplaczglupia
nieplaczglupia
2105 4cb5 420
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viapersona-non-grata persona-non-grata
nieplaczglupia
5805 69c6 420
Reposted fromiamLOLA iamLOLA vianosiemka nosiemka

March 06 2017

March 02 2017

8966 2504 420
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viairmelin irmelin
nieplaczglupia
5284 d5bb 420
Reposted fromnoticeable noticeable viairmelin irmelin

February 18 2017

nieplaczglupia
8507 7f9a 420
Reposted frombrzezinska brzezinska viahoseanna hoseanna
nieplaczglupia
nieplaczglupia
Jak będziesz rozpamiętywał to co było, to stracisz z oczu to co może być.
nieplaczglupia
1169 b2dd 420
A. Świrszczyńska, "Dwieście osiemdziesiąt stopni mrozu"
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola
nieplaczglupia
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
nieplaczglupia

Jeżeli porcelana to...

Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
Nie było przykro podnieść się i odejść;
Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy
lub świat

Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
w świecie
czuł się jak u siebie w domu?

~Stanisław Barańczak
Reposted fromjoyce-james joyce-james viagdziejestola gdziejestola
nieplaczglupia
8077 b562 420
Reposted fromgrass grass viagdziejestola gdziejestola
nieplaczglupia
Nauczyłam się wierzyć, że najbardziej niebezpiecznym człowiekiem świata jest ten, kto nie odczuwa wyrzutów sumienia. Ten, kto nigdy nie przeprasza i nie szuka przebaczenia.
— "Julia.Trzy tajemnice."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl